Historie

  • Výřez z dobové pohlednice - Zemské ústavy v Olomouci, kolem 1915 (oční klinika vpravo)

Olomouc má bohatou tradici jako univerzitní město, v roce 1573 zde vznikla v pořadí druhá univerzita v Českých zemích na základě papežského privilegia. Oční lékařství se v Olomouci přednáší studentům medicíny již od roku 1833. Okolo roku 1895 byla oční klinika v Olomouci počtem lůžek největší oční klinikou v tehdejším Rakousku - Uhersku a přilehlých německých zemích.

Velmi dobré jméno získala pod vedením primáře Eduarda Konrada Zirma, který zde provedl v roce 1905 první úspěšnou transplantaci lidské rohovky na světě. Na jeho počest pořádá naše klinika každoročně od roku 2010 Zirmův olmoucký diskuzní den.

Další velmi známou kapacitou Oční kliniky ve Fakultní nemocnici Olomouc byl profesor Václav Vejdovský, který vedl kliniku v letech 1928 - 1970. Tento vynikající oční lékař svou pílí a lékařským uměním získal svému pracovišti velmi dobrou pověst v celé střední Evropě a vychoval ze svých žáků další významné oftalmology. Na jeho počest pořádá každoročně oční klinika v Olomouci celostátní Vejdovského olomoucký vědecký den.

 

Eduard Konrad ZIRM

Eduard Konrad ZIRM

* 18. března 1863, Vídeň
† 5. června 1944, Olomouc

Oftalmolog, první primář očního oddělení Zemských ústavů v Olomouci a jeden ze zakladatelů transplantační medicíny, který provedl první úspěšnou přenos živé tkáně na světě. Díky jeho transplantaci oční rohovky, kterou provedl 7. prosince 1905, se Olomouc dodnes objevuje v odborných publikacích a článcích po celé planetě. Přestože jej původně lákala spíše umělecká kariéra, vybral si nakonec medicínu, kterou vystudoval na Univerzitě ve Vídni. Po studiích nastoupil na II. oční klinice ve Vídni. V roce 1892 dostal nabídku z Olomouce, kde mu o dva roky později byly svěřeny oftalmologické případy. Oční klinika v nové Zemské nemocnice na Tabulovém vrchu se pod jeho vedením stala nejmodernějším a největším specializovaným pracovištěm v německy mluvící části Evropy. Mezi roky 1894 a 1928 strávenými v Olomouci provedl například 7866 operací šedého zákalu i řadu dalších transplantací oční rohovky a kromě toho vypracoval vlastní metodiku. V areálu fakultní nemocnice připomíná Zirmův světový primát pamětní deska na budově oční kliniky.

  • primář Zirm na operačním sále
  • pamětní deska instalovaná na budově Oční kliniky FN Olomouc
Václav VEJDOVSKÝ

Václav VEJDOVSKÝ

* 15. února 1896, Praha
† 28. září 1977, Olomouc

Vynikající oční lékař světového věhlasu byl dlouholetým přednostou oční kliniky olomoucké nemocnice a také děkanem lékařské fakulty olomoucké univerzity. Vyhledávaný lékař, brilantní operatér, objevitel nových léčebných metod a operačních postupů patří mezi nejvýznamnější olomoucké osobnosti 20. století. Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1919) se po pracovních zkušenostech z Paříže a Brna stal v roce 1928 primářem očního oddělení tehdejších zemských ústavů v Olomouci. Za druhé světové války byl vězněn nacisty. Má také zásluhy o poválečné obnovení olomoucké Univerzity Palackého. V roce 1948 zde byl jmenován řádným profesorem očního lékařství a také prvním děkanem lékařské fakulty, kterým byl zvolen i podruhé v roce 1954. Ve stejném roce založil v Litovli školu pro slabozraké děti. Za 42 let, kdy vedl olomoucké pracoviště, sám provedl impozantní počet operací – celkem 17 781. Jako první na světě provedl rekonstrukci slzného kanálku ústní sliznicí. Držitel řady ocenění patřil k zakladatelům Československé oftalmologické společnosti, které byl i předsedou a místopředsedou. Byl členem francouzské a rakouské oftalmologické společnosti a reprezentoval Československo v evropské oftalmologické společnosti.

  • Václav Vejdovský
  • Václav Vejdovský při vyšetření